ز فراق سینه سوزت غم سینه سوز دارم

گل من قسم به عشقت نه شب و نه روز دارم

 

به دو گونه ی لطیفت به دو چشم اشک ریزم

که ز راه عاشقی ها ز بلا نمی گریزم

 

به تو ای فرشته ی من گل من ترانه ی من

که جدایی از تو باشد غم جاودانه ی من

 

چو تو در برم نباشی غم بی شمار دارم

تو بدان که با غم تو غم روزگار دارم...