مزیت زن بودن 32 ...

شاید از طرز کار کامپیوتر یا تکنیک های

فوتبال سر در نیاری ولی اگه یه  هفته طرف

اشپزخونه نری اقایون حتما یه بلایی

سرشون می یاد.(توضیح اینکه در چنین

مواردی دو حالت وجود داره:1_اقایون

خسیس از گشنگی می میرن 2_دست و

دلبازاش که غذای حاضری خریدن واسشون

خیالی نیست یا ورشکست می شن یا

مسموم.)

/ 0 نظر / 9 بازدید