مزیت زن بودن 16 ...

با اینکه ممکنه از جنس دوم بودنت ناراحت

باشی ولی یادت بمونه که زنی، سال ها

پیش با هوش و ذکاوتش یکی از مردان

قدرتمند دنیا رو شکست داد(شکست شرم

اور فیلیپ، پادشاه اسپانیا از الیزابت، ملکه

انگلستان1533_1603)

/ 0 نظر / 8 بازدید