مزیت زن بودن 37 ...

٣٧ - اگه زشت باشی(که خیلی کم چنین چیزی

پیش می یاد)می تونی خودت روبا ارایش خوشگل

کنی.اگه قدت کوتاهه می تونی کفش پاشنه دار

بپوشی. اگه موهات کم پشته مسئله ای نیست

چون روسری داری....

/ 0 نظر / 8 بازدید